Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Capsula XLII

Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Capsula X

Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Prima TM

Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Prima T2

Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Prima II

Fujifilm je nosilac niza patenata u sistemima kompjuterizovane radiografije (CR) i vodeći svetski proizvođač u toj oblasti.

Kompjuterizovana radiografija predstavlja sistem u kome se umesto standardnih RTG kaseta koriste naročite CR kasete. U njima je umesto RTG filma umetnuta trajna IP folija, koja prima na sebe RTG zrake. Potom se CR kaseta očitava u naročitom čitaču, koji zabeleženi snimak pretvara u digitalni oblik. Digitalizovani snimak se može obrađivati, memorisati, slati putem mreže na PACS sisteme, ili na suvu štampu na štampač RTG filmova suve tehnologije (kameru).