MR sistemi

Hitachi Medical Corporation je svetski priznat brand u proizvodnji i plasmanu MR sistema.
Najpoznatiji i najcenjeniji su otvoreni sistemi sa permanentnim magnetom. Po instalisanom volumenu ovakvih MR sistema, Hitachi je na prvom mestu kako u svetu, tako i u Srbiji.

Otvoreni MR uredjaj sa permanentnim magnetom od 0,3T. Sa lateralno postavljenim pacijent stolom i širokim i prostranim otvorom gentrija, omogućava pun konfor i laku pristupačnost pacijentima, a naročito je primenjiv za decu, klaustrofobične osobe, kao i preglede muskulo-skeletalnih regija, često neophodne za lokalizaciju i dijagnostiku sportskih povreda ekstremiteta. Visoka rezolucija slike u rekonstruktivnoj matrici od 2.048×2.048 pixela, proizvod je odlične homogenosti magnetnog polja I snažnih gradijenata. Sistem je kompaktan I instalira se u svega 20m², a troškovi održavanja su izuzetno niski. U svetu ima instaliranih preko 5.000 ovakvih uredjaja.
Otvoreni MR uredjaj premium klase sa permanentnim magnetom od 0,4T, svetski lider u klasi sistema sa srednjim intenzitetom magnetnog polja. Novi elegantni MR sistem sa panoramskim otvorom gentrija od 320° i motorizovanim pacijent stolom. Snažni gradijenti intenziteta 25mT/m i usponske brzine 55T/m/s, visoka homogenost magnetnog polja, 4-kanalni system, velika brzina za kratko vreme pregleda I visoko sofisticirana operativnost sa jednostavnim I brzim setovanjem protokola, obezbedjuju kvalitet slike i protok pacijenata na nivou superprovodnih MR sistema sa visokim poljem, uz izuzetno niske troškove održavanja. Sistem bez helijuma, hladjenja, chilera I potrošnje električne energije. RADAR, hibridni radijalni režim skeniranja, omogućava supresiju različitih artefakata nastalih usled pomeranja tela, disanja, srčane aktivnosti. Aperto Lucent podržava sve napredne sekvence I tehnike, kao što su EPI, DWI, Perfuzija, CE-MRA, BASG, CHESS i druge.

Jedinstveni superprovodni MR sistem visokog polja od 1,5T. Uređaj izuzetne pouzdanosti i izdržljivosti, sa “Zero boil-off” tehnologijom kriostata sa tečnim helijumom. Gradijenti intenziteta 30mt/m i velike usponske brzine od 150T/m/s kao i velika homogenost horizontalno usmerenog magnetnog polja, omogućavaju brzu akviziciju i odličan kvalitet slike. Pored maksimalnog konfora za pacijente, integrisana tehnologija obrade pacijenata (WIT) i sve primenjene napredne tehnike za akviziciju i evaluaciju, čine ovaj sistem idealnim rešenjem za usavršen protok pacijenata, maksimalnu dijagnostičku pouzdanost i optimalan odnos operativnih troškova i efikasnosti. Kompaktan je i staje u 25m². Sistem može biti 16 ili 32 kanalni, A/D konverzija se vrši u samom gentriju, a optička RF transmisija maksimalno povećava odnos signal/šum.

Daleko najekskluzivniji MR sistem, jedinstven na svetskom tržištu. Otvoreni panoramski sistem sa vidnim poljem 270° , sa superprovodnim magnetom visokog polja od 1,2T. Uredjaj omogućava prostranu, umirujuću atmosferu, naročito je pogodan za klaustrofobične pacijente, punije osobe i decu. Pored svih standardnih I naprednih sekvenci I tehnika, sistem podržava i zahtevne kliničke aplikacije, kao što su AutoPose, isoFSE, ADAGE i druge. Primenjena je i “Zero boil-off” tehnologija, praktično bez potrošnje tečnog helijuma.